Lexia Provia

     


Från lokal mjukvara till onlinetjänst
Med uppdrag att ta fram ett designmaneer som måste vara tydligt, användarvänligt och lyfta fram uppgifterna. Att arbeta med den satta webbstandard där samarbeta med lärare och Specialpedagogiska skolmyndigheten var ett av de krav som sattes. Den skall även vara tydlig för personer med nedsatt syn och ev. färblindhet.

Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.


Bakgrund
Lexia är ett resultat av Olles datorbaserade arbete med afasipatienter i kombination med Marttis uppdrag att utreda och hjälpa elever med språkligt betingade inlärningssvårigheter. Nya Lexia och Provia är utvecklat i ett nära samarbete mellan Martti, Olle och Sanoma Utbildning.

Olle Gunnilstam har en lång bakgrund som logoped vid Sabbatsbergs sjukhus samt på Neurologiska rehabilitetringskliniken i Sköndal. Sedan 1987 har han utvecklat datorprogram för språkträning. Martti Mårtens har arbetat på logopedmottagningen vid Centrallasarettet i Västerås samt drivit en egen mottagning i Västerås. 

     

”Att samarbeta med Patrick upplever jag som kreativt och nyskapande. Med glimten i ögat presenterar han sina innovativa förslag till lösningar som oftast fungerar omgående. Utan att ha detaljkunskap om vårt arbetsområde med dyslektiker, visar sig Patrick ha förvånansvärt lätt att tillägna sig essensen i det vi vill åstadkomma och formar sina funderingar på basen av dessa insikter”.

Martti Mårtens
leg.logoped och en av två upphovsmän till konseptet Lexia Provia.
 
www.lexiaprovia.se


 
 
 
 
Post
Samtal
Instagram
LinkedIn